Dưới sự đồng chủ trì của các đồng chí Vụ trưởng Vụ Công tác phía Nam, Ban Nội chính Trung ương; Cụm trưởng (Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ An Giang) và Cụm phó Cụm 4 (Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Tây Ninh), Hội nghị đã dân chủ, thẳng thắn thảo luận, góp ý vào dự thảo Báo cáo tổng kết 03 năm thực hiện Kế hoạch số 04 về Thi đua Chuyên đề. Theo đó, hầu hết các đại biểu đều nhất trí đánh giá trong 03 năm qua, trên địa bàn các tỉnh khu vực Cụm 4, tình hình an ninh chính trị, kinh tế, văn hoá, tôn giáo, dân tộc, biên giới và trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp; tình hình tội phạm ngày gia tăng; kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn; các thế lực thù địch, bọn phản động và số phần tử cơ hội chính trị triệt để lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý, điều hành của Nhà nước để tăng cường tuyên truyền xuyên tạc đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ta; sự tác động, hỗ trợ, can thiệp của các nước lớn và bọn phản động đã tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh chủ quyền lãnh thổ quốc gia, nhất là ở các tỉnh tiếp giáp Campuchia…Tuy nhiên, hầu hết các ban nội chính tỉnh uỷ, thành uỷ khu vực phía Nam đã chủ động, thực hiện tốt việc tham mưu cho cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ và hiệu quả về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, kịp thời xây dựng và thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp, giữ vững được quốc phòng – an ninh, ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng của cấp uỷ các tỉnh, thành đã được tăng cường và tạo nhiều chuyển biến rõ nét. Qua đó, nhiều vụ tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp đã được phát hiện và xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Phan Bá, Vụ trưởng Vụ công tác phía Nam, Ban Nội chính Trung ương

(người đứng giữa) phát biểu mục đích, yêu cầu Hội nghị (ảnh QV)

Về thực hiện Kế hoạch Thi đua Chuyên đề, Cụm Thi đua số 04 đã chủ động báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ; xây dựng kế hoạch và phát động toàn đơn vị thực hiện Chuyên đề giai đoạn 2016 – 2018, gắn với chỉ tiêu phấn đấu cụ thể từng đơn vị. Quá trình thực hiện, các ban nội chính tỉnh uỷ, thành uỷ đều phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong lãnh đạo Ban để chỉ đạo trực tiếp các bộ phận nghiệp vụ chủ động theo dõi, rà soát, kịp thời phát hiện tham mưu xử lý có hiệu quả các vụ án, vụ việc thuộc lĩnh vực phụ trách; đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ xử lý, định kỳ báo cáo Ban Nội chính Trung ương theo quy định.

Sau 03 năm thực hiện Kế hoạch Thi đua Chuyên đề, vai trò, uy tín của Ban Nội chính tỉnh uỷ, thành uỷ đã được nâng lên rõ rệt, được cấp uỷ đánh giá cao; tạo được sự đồng tình, uỷ hộ của các cấp uỷ, chính quyền và các cơ quan khối nội chính.

Nhiều ý kiến nêu lên những hạn chế, bất cập và cách làm hay trong việc thực hiện Thi đua Chuyên đề, đề nghị Vụ Công tác phía Nam và các Vụ có liên quan tiếp thu, ghi nhận báo cáo Ban Nội chính Trung ương có giải pháp chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Minh Phụng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh uỷ Cà Mau

phát biểu thảo luận tại Hội nghị (ảnh QV)

Qua góp ý, phân tích, thống nhất thành tích của các ban nội chính các tỉnh uỷ, thành uỷ; đại diện lãnh đạo của 21 tỉnh, thành đã tiến hành lựa chọn, bình xét 07 trên tổng số 16 đơn vị có thành tích đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra để đề nghị tặng thưởng. Kết quả, qua 02 vòng bình chọn (vòng 01 lựa chọn ra 07 đơn vị có thành tích xuất sắc; vòng 02 bình xét các danh hiệu đề nghị tặng thưởng): Ban Nội chính Tỉnh uỷ An Giang được đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Ban Nội chính Tỉnh uỷ Cà Mau được đề nghị tặng Cờ Thi đua của Ban Nội chính Trung ương, các Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Thành uỷ: Tây Ninh, Vĩnh Long, Ninh Thuận, Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh được đề nghị tặng Bằng khen của Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Ngoài ra, Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về phát động Thi đua Chuyên đề trong những năm tiếp theo và bình chọn Cụm trưởng, Cụm phó. Theo đó, Ban Nội chính Tỉnh uỷ Tây Ninh được chọn làm Cụm trưởng và Ban Nội chính Tỉnh uỷ Lâm Đồng được chọn làm Cụm phó Cụm Thi đua số 4 năm 2019.

Trịnh Quốc Vương