Thành uỷ Cà Mau vừa tổ chức Hội nghị Thành uỷ mở rộng lần thứ 15 để tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 và xây dựng, triển khai Nghị quyết của Thành uỷ về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Thông qua Chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Thành uỷ; sơ kết Nghị quyết số 06-NQ/TU của Thành uỷ khoá XI về đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ và du lịch thành phố Cà Mau; thông qua Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ ngân sách năm 2019 và Phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2019; thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công và Phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Kiên Cường, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ (người ngồi giữa) cùng hai đồng chí Phó Bí thư Thành uỷ Cà Mau chủ trì Hội nghị (ảnh QV)

Kiểm điểm tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết năm 2018, năm qua, các ngành, các cấp Thành phố có nhiều cố gắng, tập trung, nỗ lực triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra đều đạt và vượt về tiến độ thời gian (10/11 chỉ tiêu; trong đó, có 04/10 chỉ tiêu vượt). Bước đầu, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chuyên đề của Thành uỷ. Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Năng lực sản xuất, sức cạnh tranh và tiềm lực kinh tế của Thành phố từng bước được cải thiện; thu ngân sách nhà nước đạt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Văn hoá – xã hội có nhiều tiến bộ; chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt. Quốc phòng – an ninh được bảo đảm. Hệ thống chính trị được tiếp tục củng cố, kiện toàn; chất lượng hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước từng bước được nâng cao, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được tăng cường.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được Thành uỷ cũng đã phân tích, đánh giá, nhìn nhận những khó khăn, tồn tại hạn chế trong năm qua đó là: Vẫn còn 01 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra thực hiện không đạt (xây dựng xã Hoà Thành đạt chuẩn nông thôn mới), thu ngân sách nhà nước tuy đạt (445 tỷ đồng) nhưng một số nguồn thu như (thuế công thương nghiệp, lệ phí trước bạ) đạt thấp; sản xuất nông nghiệp chưa mang tính bền vững; ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất chưa nhiều; công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường có nơi còn buông lỏng để xảy ra sai phạm; tiến độ xây dựng một số công trình, dự án còn chậm. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn những khó khăn nhất định. Cải cách hành chính vẫn còn một số mặt hạn chế. Chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tuy có đổi mới nhưng vẫn còn hạn chế, cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Kiên Cường, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Kết luận Hội nghị (ảnh QV)

Năm 2019, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, vẫn còn không ít những khó khăn, thách thức; ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, dịch bệnh tác động khó lường; nguồn vốn đầu tư của Trung ương, của tỉnh tiếp tục giảm, sẽ tác động đến sự phát triển của Thành phố. Trước thời cơ và thách thức được dự báo, đồng chí Bí thư Thành uỷ thống nhất biểu quyết thông qua 11 chỉ tiêu Nghị quyết năm 2019 và kêu gọi các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị, các đồng chí Thành uỷ viên, thủ trưởng các phòng, ban, ngành của Thành phố phải đồng sức, đồng lòng, với chí tiến thủ, quyết tâm chính trị cao, nỗ lực thực hiện đạt và vượt 11/11 chỉ tiêu Nghị quyết năm 2019 đã đề ra.

Trịnh Quốc Vương