Không chỉ tận tụy, gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công việc, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng chí Nguyên còn là một trong những tấm gương sáng trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Từ khi tái lập Ban Nội chính Tỉnh ủy năm 2013 đến nay, đồng chí Nguyễn Thanh Nguyên đã trải qua nhiều cương vị công tác và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Là Trưởng phòng Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, đồng chí Nguyễn Thanh Nguyên gương mẫu thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hàng năm đều có sáng kiến kinh nghiệm được công nhận và áp dụng có hiệu quả trong công tác chuyên môn; phát huy vai trò trách nhiệm, tâm huyết với công việc, không ngừng nghiên cứu, tìm tòi, trau dồi, học hỏi những kiến thức để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của bản thân và đơn vị.


Đồng chí Nguyễn Thanh Nguyên thông qua báo cáo rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội năm 2018

Trong năm qua, nhằm phát huy hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, đồng chí Nguyên đã tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến sáng tạo, nhiều giải pháp với lãnh đạo Ban trong tham mưu chỉ đạo theo dõi, đôn đốc giải quyết các vụ án tham nhũng; rà soát nguyên nhân và xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan để các vụ án tồn đọng kéo dài; đề xuất xử lý có hiệu quả 05 vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng mà báo chí phản ánh… kết quả đạt được góp phần quan trọng đem lại thành tích chung của Ban Nội chính Tỉnh ủy được Ban Nội chính Trung ương tặng cờ thi đua năm 2018.

Không chỉ gương mẫu trong công việc, trong cuộc sống hàng ngày, đồng chí Nguyên luôn gần gũi với anh em, đồng chí; thường xuyên tìm hiểu những khó khăn vướng mắc của từng người trong đơn vị để động viên giúp đỡ; đồng chí Nguyên không ngại khó, ngại khổ sẵn sàng hỗ trợ để hoàn thành nhiệm vụ, kể cả việc đột xuất mặc dù hết hết giờ làm việc trong ngày và nhà xa (khoảng 30 km), chưa xong việc là chưa về, khi xong việc mới về. Đặc biệt là trong phân công, chỉ đạo thực hiện các mặt công tác chuyên môn… đồng chí Nguyên đều chủ động hướng dẫn người thực hiện bằng việc nêu ra các vấn đề và gợi ý nghiên cứu thực hiện bằng việc giải quyết các vấn đề đã đặt ra, tuy là việc đơn giản nhưng gần gũi, dễ thực hiện, cho nên tập thể công chức phòng Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng luôn trân trọng học tập tấm gương tận tụy, khiêm tốn và cùng nhau thực hiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Với cương vị Chi ủy viên, đồng chí Nguyễn Thanh Nguyên thường xuyên tuyên truyền, quán triệt cho công chức, đảng viên trong đơn vị thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát huy phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, giản dị; có lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng; tích cực tham gia các phong trào thi đua của cấp ủy đảng, cam kết và nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, từ đó ý thức trách nhiệm nêu gương và trách nhiệm trong thực hiện nhiêm vụ của công chức, đảng viên trong đơn vị ngày càng nâng cao; không lệch lạc quan điểm dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Ba năm qua, tất cả đảng viên Phòng Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng đều đạt chất lượng đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, tập thể và các cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Với sự nỗ lực của mình trong quá trình công tác, đồng chí Nguyễn Thanh Nguyên đã được Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng giấy khen về thành tích xuất sắc tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư ưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018.  Song, đối với đồng chí, phần thưởng lớn nhất chính là sự tin tưởng, yêu mến của tập thể công chức, đảng viên và người lao động trong đơn vị dành cho mình./.

Trương Văn Thới