Các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi hành án dân sự. Công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế được các cơ quan tố tụng và các cơ quan có liên quan tập trung phối hợp thực hiện, tỷ lệ thu hồi tài sản hằng năm đều tăng, kịp thời thu hồi tài sản bị thiệt hại cho nhà nước. Các cơ quan tiến hành tố tụng tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án tham nhũng, kinh tế để kịp thời phong tỏa, kê biên, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt.

Trong niên độ từ ngày 01-01-2013 đến ngày 30-9-2018, các cơ quan tiến hành tố tụng thụ lý giải quyết 52 vụ án, tổng số tiền sai phạm phát hiện là 39.274.472.305 đồng, đã thu hồi 12.647.223.468 đồng (tỷ lệ 32%). Trong đó, có 09 vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng giao Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo; tổng số tiền sai phạm 10.935.802.423 đồng, đã thu hồi 5.930.074.978 đồng (tỷ lệ 54%). Trong đó:

Giai đoạn điều tra: Tổng số vụ án thụ lý: 52; tổng số tiền thiệt hại 39.274.472.305 đồng; đã thu hồi 12.091.188.468 đồng (trong đó, có 23 vụ thu hồi dứt điểm). Giai đoạn thi hành án dân sự: Tổng số 11 bản án, quyết định hình sự về tham nhũng, kinh tế; tổng số tiền thu hồi theo bản án, quyết định hình sự về tham nhũng, kinh tế của tòa án nhân dân các cấp: 4.979.568.171 đồng; đã thu hồi 04 việc, với số tiền 1.438.572.323 (có 03 việc đã thu hồi dứt điểm); 02 việc, với số tiền 1.475.221.220 đồng có điều kiện thi hành nhưng chưa thi hành, lý do: người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù; khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành án.

Tuy nhiên, việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát đối với án tham nhũng, kinh tế chiếm tỷ lệ còn thấp (32%); từng lúc, các cơ quan tiến hành tố tụng tập trung điều tra, chứng minh làm rõ hành vi phạm tội của bị can, bị cáo nhưng chưa quan tâm đúng mức tới việc áp dụng các biện pháp tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, đến khi vụ án được xét xử và bản án có hiệu lực pháp luật thì không còn tài sản để thi hành án. Trong thực tế, có vụ án các cơ quan tố tụng khó chứng minh tài sản bị can, bị cáo là bất hợp pháp để thu hồi. Công tác phối hợp giữa cơ quan thi hành án với các cơ quan, đơn vị liên quan có lúc, có việc chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao. Giai đoạn truy tố, xét xử không có thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt do Viện kiểm sát, Tòa án không có điều kiện để tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ về tài sản để đưa ra các giải pháp thu hồi.

Để công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát đối với án tham nhũng, kinh tế thời gian tới đạt hiệu quả cao, cần tập trung một số giải pháp sau:

1. Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện Công văn số 20-CV/TU, ngày 22-10-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, trong đó tập trung công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

2. UBND các cấp cần tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự ở cấp mình. Từng thành viên Ban Chỉ đạo các cấp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác thi hành án dân sự.

3. Các cơ quan tiến hành tố tụng cần tập trung điều tra, truy tố, xét xử nhanh, dứt điểm các vụ án tham nhũng, kinh tế và áp dụng các biện pháp tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản nhằm phục vụ hiệu quả công tác thu hồi tài sản. Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát, Toà án nhân dân tỉnh tăng cường chỉ đạo viện kiểm sát nhân dân, toà án nhân dân hai cấp phân công cán bộ (kiểm sát viên, thẩm phán) trong quá trình giải quyết án cần có kế hoạch thu thập tài liệu, chứng cứ về tài sản để có giải pháp thu hồi kịp thời, hiệu quả.

4. Cơ quan thi hành án rà soát các vụ việc có điều kiện thi hành án để có kế hoạch, biện pháp tổ chức thi hành án có hiệu quả; chủ động phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương, các ngành liên quan để thực hiện tốt công tác thi hành án; tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

5. Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể các cấp cần phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ thực hiện có hiệu quả các biện pháp thi hành án khi có yêu cầu của cơ quan thi hành án dân sự, bảo đảm các quyết định của cơ quan thi hành án dân sự được thi hành nghiêm túc.

6. Tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về thu hồi tài sản tham nhũng.

 

                                                                      Nguyễn Thanh Nguyên