Sau khi tiếp thu Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 19/02/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 1044-CV/TU về triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW; mở hội nghị triển khai, quán triệt đến các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp tỉnh, ban thường vụ huyện ủy, thành ủy, đảng ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Tỉnh ủy. Sau Hội nghị cấp tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị đã ban hành văn bản cụ thể hóa thực hiện; mở hội nghị triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW cho cán bộ chủ chốt và chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân; đã triển khai quán triệt đến các chi bộ, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; các báo, đài trong tỉnh mở chuyên trang, chuyên mục tuyên tuyền về công tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập.

Các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kê khai, công khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. Nhìn chung, việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản được lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp tỉnh, ban thường vụ huyện ủy, thành ủy, đảng ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện nghiêm túc theo Chỉ thị số 33-CT/TW, Nghị định số 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã chỉ đạo rà soát, lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo đúng quy định; yêu cầu các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc diện phải kê khai tài sản theo quy định của pháp luật phải kê khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng, đúng thời hạn. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc phòng ngừa tham nhũng tại các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị. Một số kết quả cụ thể như sau:

Năm 2015, 2016 và 2017, số lượt đơn vị phải kê khai tài sản thu nhập là 222 đơn vị, số lượt đơn vị đã hoàn thành việc kê khai là 222 đơn vị; số lượt người phải kê khai tài sản, thu nhập là 23.263 người, số lượt người đã kê khai tài sản, thu nhập là 23.254 người (do cho thôi giữ chức vụ theo nguyện vọng, bận đi học tập trung, chuyển công tác và bị bệnh), số bản kê khai được công khai 23.254 bản, đạt tỷ lệ 100% (trong đó, bằng hình thức niêm yết 7.794, chiếm tỷ lệ 33,5%; bằng hình thức công bố tại cuộc họp 15.460, chiếm tỷ lệ 66,5%).

Bản niêm yết công khai các bản kê khai tài sản của Ban Nội chính Tỉnh ủy năm 2017

Các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, xác minh việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản theo các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Qua công tác thanh tra, phát hiện 03 trường hợp kê khai tài sản cần xác minh, làm rõ; qua xác minh xác định 03 trường hợp này kê khai tài sản thiếu trung thực, không kê khai đầy đủ các tài sản phải kê khai theo quy định; các cấp ủy đảng, các cơ quan đơn vị chỉ đạo kiểm điểm, phê bình rút kinh nghiêm đối với 03 đồng chí và đề nghị tiếp tục kê khai bổ sung tài sản theo đúng quy định. Hằng năm, Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp các ngành có liên quan tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW. Qua kiểm tra, giám sát chưa phát hiện trường hợp cán bộ, công chức, viên chức kê khai tài sản thiếu trung thực, không giải trình được nguồn gốc tài sản tăng thêm, không tổ chức việc công khai bản kê khai…

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản còn một số tồn tại, hạn chế. Đó là: một số ít cấp ủy đảng, chính quyền chưa thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản; quá trình thực hiện có lúc thiếu kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở nên một số đơn vị báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập còn chậm so với quy định; một số ít cán bộ, công chức, viên chức còn chưa nắm rõ nội dung Thông tư số 08/2013/TT-TTCP, nên trong quá trình kê khai còn lúng túng, chưa đúng theo quy định.

Để nâng cao hiệu quả việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, trong thời gian tới, cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33-CT/TW, Nghị định số 78/2013/NĐ-CP, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP về minh bạch tài sản, thu nhập. Trong đó, xác định việc kê khai tài sản, thu nhập là nhiệm vụ thường xuyên hằng năm, là giải pháp quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

2. Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập phải kê khai trung thực, đẩy đủ, rõ ràng, đúng thời hạn các thông tin về số lượng, giá trị tài sản, thu nhập và những biến động về tài sản, thu nhập phải kê khai và tự chịu trách nhiệm về những thông tin đã kê khai. Phải xác định rõ tài sản, thu nhập trong năm đã kê khai, sang các năm sau nếu không có biến động tăng hoặc giảm thì cũng phải kê khai lại.

3. Các cơ quan, đơn vị phân công công chức phụ trách tiếp nhận, kiểm tra, quản lý bản kê khai khi tiếp nhận bản kê khai phải kiểm tra tính đầy đủ về nội dung phải kê khai, trường hợp bản kê khai chưa đúng quy định thì yêu cầu kê khai lại.

4. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản; phát huy vai trò của báo chí để phát hiện, phản ánh sự không trung thực của cán bộ, công chức, viên chức trong kê khai tài sản, thu nhập. Tăng cường sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong việc kê khai, công khai tài sản.

5. Tổ chức kiểm tra, xác minh nghiêm túc, có hiệu quả đối với các trường hợp có tố cáo người thuộc diện phải kê khai tài sản không trung thực trong việc kê khai, có căn cứ cho rằng việc giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm không hợp lý, có yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền và phục vụ cho việc bầu cử, bổ nhiệm, bãi nhiệm hoặc kỷ luật đối với người thuộc diện phải kê khai.

6. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân chậm tổ chức việc kê khai; không kê khai, kê khai không trung thực; không giải trình được nguồn gốc tài sản tăng thêm; không tổ chức việc công khai bản kê khai; không chủ động xác minh hoặc không xử lý kịp thời những vi phạm quy định về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản.

                                                                                      Nguyễn Thanh Nguyên