Ngày 30-11-2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 686-QĐ/TU về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Cà Mau (Ban Chỉ đạo), gồm 10 thành viên, do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng Ban; Ban Nội chính Tỉnh ủy là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương làm việc với Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Cà Mau (Ảnh: Thành Lập)

Ban Chỉ đạo có 02 Phó trưởng Ban: Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Phó trưởng Ban Thường trực, 01 đồng chí Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Phó trưởng Ban và 07 thành viên: Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Thư ký Ban Chỉ đạo là đồng chí Trưởng Phòng Theo dõi công tác các cơ quan nội chính - Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Ban Chỉ đạo là cơ quan tham mưu, giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02-6-2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Kết luận số 92-KL/TW, ngày 12-3-2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Ban Chỉ đạo phân công trách nhiệm của Trưởng Ban, các Phó trưởng Ban và Thành viên Ban Chỉ đạo; xây dựng Chương trình làm việc; Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo…

Ban Chỉ đạo xác định trong thời gian tới, cùng với việc đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp là nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh Cà Mau.

                                                                                      Nguyễn Thành Lập