Lãnh đạo Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, phòng chuyên môn thuộc Ban Nội chính Tỉnh uỷ) tổ chức cuộc kiểm tra, giám sát về công tác giải quyết án dân sự, hành chính đối với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Toà án nhân dân tỉnh. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, trưởng các phòng nghiệp vụ, chánh các toà có liên quan.

Đồng chí Nguyễn Minh Phụng, Phó trưởng Ban Thường trực, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát Ban Nội chính Tỉnh uỷ (người đứng) phát biểu tại buổi kiểm tra, giám sát (ảnh QV)

Báo cáo tại buổi làm việc, trong 9 tháng qua, (mốc thời gian kiểm tra, giám sát từ ngày 01-01-2018 đến 30-9-2018) Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp đã kiểm sát thụ lý và giải quyết tổng số 3.157 vụ án, vụ việc dân sự và hành chính. Trong đó, kiểm sát thụ lý và giải quyết sơ thẩm vụ án, vụ việc dân sự và hành chính 2.866 vụ; kiểm sát thụ lý và giải quyết phúc thẩm 291 vụ án dân sự và hành chính. Tính đến nay, đã giải quyết bằng các hình thức 1.835 vụ (đạt 58,12%). Trong đó, thụ lý và giải quyết sơ thẩm 1.612 vụ, thụ lý và giải quyết phúc thẩm 223 vụ.

Cùng thời gian này, Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp đã ban hành 15 kháng nghị phúc thẩm. Trong đó, 13 kháng nghị phúc thẩm đối với bản án, quyết định dân sự sơ thẩm và 02 kháng nghị phúc thẩm đối với bản án, quyết định hành chính sơ thẩm. Tỷ lệ kháng nghị được Toà án chấp nhận đạt 86%. Ngoài ra, trong niên độ báo cáo kiểm tra, giám sát có tổng số 18 bản án, quyết định dân sự sơ thẩm bị toà án cấp phúc thẩm huỷ án sơ thẩm để xét xử lại thì có 02 vụ huỷ án theo hướng kháng nghị của Viện Kiểm sát (Cái Nước, Phú Tân), có 04 vụ huỷ án do lỗi chủ quan nhưng Viện Kiểm sát không kháng nghị. Việc xử lý trách nhiệm Kiểm sát viên đối với những trường hợp này được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau thực hiện nghiêm minh theo quy định của ngành. Đối với án hành chính trong 05 vụ được kháng nghị, không có trường hợp huỷ án sơ thẩm, phúc thẩm theo hướng kháng nghị của Viện Kiểm sát.

Về tình hình khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động kiểm sát quá trình thụ lý và xét xử án dân sự, hành chính, phát sinh 01 trường hợp cán bộ lãnh đạo cấp phòng bị tố cáo. Qua kết quả thanh tra, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã tiến hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách về mặt chính quyền và đảng.

Đối với ngành Toà án, trong 9 tháng Toà án nhân dân hai cấp đã thụ lý 3.329 án dân sự và hành chính (gồm 3.238 vụ án dân sự, 91 án hành chính). Tính đến nay, Toà án đã giải quyết xong 1.863 vụ, đạt 55,96% (gồm 1.805 án dân sự (đạt 55,7%), 58 vụ án hành chính (đạt 63,7%)). Tỷ lệ các bản án, quyết định dân sự, hành chính của Toà án nhân dân hai cấp bị huỷ là 1,69% (31,5/1.863 vụ; trong đó, bị huỷ do lỗi chủ quan 23,5 vụ, huỷ do lỗi khách quan 08 vụ); án bị sửa là 2,79% (52/1.863 vụ; trong đó, bị sửa do lỗi chủ quan 43 vụ, sửa do lỗi khách quan 09 vụ). Về tình hình khiếu nại, tố cáo, trong kỳ, Toà án nhân dân hai cấp đã tiếp nhận 31 đơn thư khiếu nại, tố cáo (16 đơn khiếu nại và 15 đon tố cáo) của công dân đối với cán bộ, công chức trong công tác giải quyết án dân sự, hành chính. Tính đến nay, Toà án đã giải quyết xong 31 đơn khiếu nại, tố cáo; trong đó, có 02 trường hợp khiếu nại đúng liên quan đến 02 thẩm phán để án quá hạn luật định và 02 đơn tố cáo đúng đối với 02 trường hợp có thiếu sót về lời nói, thái độ ứng xử trong quá trình giao tiếp với nhân dân. Kết quả xử lý, Toà án nhân dân tỉnh tổ chức kiểm điểm nghiêm túc theo quy định của ngành và thuyên chuyển công tác đối với cán bộ có sai phạm.

Phản ánh về những khó khăn, hạn chế của hai ngành trong việc giải quyết án dân sự, hành chính trong bối cảnh hiện nay, đó là tình hình tranh chấp dân sự, hành chính liên quan đến quyền sử dụng đất có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp; việc tham gia và cung cấp tài liệu còn thiếu đầy đủ gây ảnh hưởng nhất định đến quá trình và tiến độ giải quyết; nhiều văn bản quy phạm pháp luật thường xuyên thay đổi, điều chỉnh, bổ sung và chồng chéo dẫn đến cách hiểu và vận dụng của các cơ quan chưa thống nhất và việc áp dụng khi giải quyết còn gặp khó khăn; công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính với cơ quan tố tụng (Viện Kiểm sát, Toà án) thiếu chặt chẽ; đội ngũ cán bộ làm công tác giải quyết án dân sự, hành chính còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu đối với khối lượng công việc phát sinh đây là một áp lực lớn đối với hai ngành…

Ghi nhận, biểu dương những kết quả đã được và chia sẻ những hạn chế, khó khăn chung hai ngành Viện Kiểm sát và Toà án trong công tác giải quyết án dân sự, hành chính trong 9 tháng qua, kết luận tại buổi kiểm tra, giám sát, đồng chí Nguyễn Minh Phụng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát đề nghị:

 

Đồng chí Nguyễn Minh Phụng, Phó trưởng Ban Thường trực, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát Ban Nội chính Tỉnh uỷ (người đứng) kết luận tại buổi kiểm tra, giám sát (ảnh QV)

Thứ nhất, hai ngành cần phải đối chiếu, thống nhất số liệu, bổ sung, hoàn thiện chính thức các báo cáo gửi Đoàn kiểm tra, giám sát để tổng hợp kết quả, báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ.

Thứ hai, bổ sung vào báo cáo về công tác tổ chức cán bộ của ngành, nhất là đội ngũ cán chuyên trách giải quyết án dân sự, hành chính; đánh giá thực trạng, trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và những khó khăn, hạn chế có liên quan. Đồng thời, báo cáo kết quả xử lý cụ thể từng trường hợp đối với những cá nhân có sai phạm trong quá trình giải quyết án dân sự, hành chính.

Thứ ba, qua theo dõi quá trình giải quyết án dân sự, hành chính trong thời gian qua hầu hết các vụ việc, vụ án dân sự, hành chính đều đảm bảo quy định của pháp luật; tuy nhiên, đối với Thẩm phán cần hết sức lưu ý việc nhận định trong bản án, nhất là đối với án hành chính.

Thứ tư, mặc dù án sửa, huỷ vẫn còn nằm trong tỷ lệ cho phép; tuy nhiên, đây vẫn là vấn đề hạn chế, tồn tại đề nghị hai ngành cần tập trung chỉ đạo, khắc phục. Riêng đối với Viện Kiểm sát, công tác kháng nghị còn ít so với án bị huỷ, sửa cần tăng cường hơn đối với công tác này.

Thứ năm, đối với các đề xuất, kiến nghị, những vấn đề thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của ngành, đề nghị tổ chức triển khai, tổ chức thực hiện. Đoàn kiểm tra, giám sát sẽ ghi nhận báo cáo Ban Nội chính, Thường trực Tỉnh uỷ có hướng chỉ đạo việc thành lập các Văn phòng Thừa phát lại ở cấp huyện để giảm tải công việc của Toà án.

Trịnh Quốc Vương