Trong đó, Trụ sở Tiếp công dân tỉnh đã tiếp 292 lượt, với 457 lượt người. so với cùng kỳ năm 2018 giảm 61 lượt tiếp, 85  lượt người và giảm 03 lượt đoàn đông người với 55 lượt người;  Ban tiếp công dân các huyện, thành phố Cà Mau đã tiếp 699 lượt với 839 lượt người (có 04 đoàn đông người với 60 người); địa điểm tiếp công dân cấp xã đã tiếp 816 lượt với 868 lượt người; tăng 27 lượt người. Tiếp nhận 988 đơn yêu cầu, khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân, tăng 220 đơn so với 06 tháng đầu năm 2018; đã xử lý 953 đơn, đang xử lý 35 đơn. 

Họp Ban tiếp dân 6 tháng đầu năm 2019

Ngoài ra, thực hiện Chương trình phối hợp số 15/CTr/PHTCD, ngày 16-12-2016, Ban Tiếp công dân tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn Phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND đã tiếp 169 lượt với 233 lượt người; 05 lượt đoàn đông người (38 người); nhận 257 đơn, đã xử lý 250 đơn còn lại 07 đơn đang xem xét xử lý; ban hành 13 văn bản đôn đốc, nhắc nhở tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết, trả lời theo quy định.

                                                   Nguyễn Văn Đại