Qua đó, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện các kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý sau thanh tra đối với vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

Đoàn rà soát số 78 làm việc tại huyện Đầm Dơi

Căn cứ Hướng dẫn số 06-HD/BNCTW, ngày 16/4/2015 của Ban Nội chính Trung ương về tổ chức rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội, kiểm toán nhà nước tại các địa phương; Công văn số 1518-CV/BNCTW của Ban Nội chính Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu thực hiện. Theo đó, ngày 29/6/2018, Ban Nội chính Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 19-KH/BNCTU về rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/7/2017 đến ngày 30/6/2018. Các huyện ủy, thành ủy, các sở, ban, ngành cấp tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 19-KH/BNCTU của Ban Nội chính Tỉnh ủy, tiến hành tự kiểm tra, rà soát các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đảm bảo yêu cầu, nội dung, phương pháp, kế hoạch đề ra.

Ngày 18/9/2018, Ban Nội chính Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 78-QĐ/BNCTU về thành lập Đoàn rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh (viết tắt Đoàn rà soát số 78). Kết quả kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện kiến nghị của kiểm toán Nhà nước năm 2018 cụ thể như sau:

Từ ngày 01/7/2017 đến ngày 30/6/2018, ngành Thanh tra đã triển khai 132 đoàn thanh tra về kinh tế - xã hội. Qua thanh tra đã phát hiện 112 đơn vị có sai phạm về kinh tế: kiến nghị thu hồi 17.699 triệu đồng, đã thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước được 13.518 triệu đồng, đạt tỷ lệ 76%; kiến nghị thu hồi về đất đai: 2.012m2, đã thu hồi: 1.344, đạt tỷ lệ 67%; kiến nghị xử lý khác về kinh tế: 15.940 triệu đồng, đã xử lý: 14.521 triệu đồng, đạt tỷ lệ 91%; có 37 tổ chức, 241 cá nhân có sai phạm, đã xử lý về chính quyền: 30 tổ chức, 122 cá nhân, trong đó: kiểm điểm rút kinh nghiệm 30 tổ chức, 118 cá nhân; khiển trách 03 cá nhân; giáng chức 01 cá nhân; tổng số vụ việc chưa chuyển cơ quan điều tra: 01 vụ, 01 đối tượng. Trong niên độ kiểm tra, rà soát, Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ không tổ chức các cuộc kiểm toán, thanh tra về kinh tế – xã hội tại tỉnh Cà Mau.

Đoàn rà soát số 78 tiến hành rà soát trực tiếp 06 kết luận thanh tra của 04 đơn vị. Qua rà soát, Đoàn rà soát số 78 phát hiện có 04 kết luận thanh tra (liên quan đến 08 công trình xây dựng cơ bản) có dấu hiệu tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng nhưng không kiến nghị chuyển cơ quan điều tra để xử lý theo quy định; 03 kết luận thanh tra (liên quan đến 08 công trình xây dựng cơ bản) xử lý cán bộ, công chức chưa tương xứng với mức độ vi phạm.

Đoàn rà soát số 78 họp thông qua kết quả rà soát

Từ kết quả kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện kiến nghị của kiểm toán Nhà nước của Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chỉ đạo:

1. Chuyển cơ quan cảnh sát điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật 04 kết luận thanh tra (liên quan đến 08 công trình xây dựng cơ bản) có dấu hiệu tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

2. Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh, đồng thời xem xét lại trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính có liên quan để xảy ra các sai phạm về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản.

3. Ban Thường vụ Huyện ủy 03 huyện chỉ đạo rà soát lại và kiểm điểm, xử lý nghiêm túc đối với 08 cán bộ, công chức đã xử lý chưa tương xứng với mức độ vi phạm theo 03 kết luận thanh tra (liên quan đến 08 công trình xây dựng cơ bản).

Nguyễn Thanh Nguyên