Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt đến cán bộ chủ chốt của tỉnh; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW gắn với thực hiện Thông báo số 130-TB/TW, ngày 10-01-2008 của Bộ Chính trị về giải quyết khiếu nại, tố cáo, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản liên quan đến cán bộ, đảng viên. Các cấp chính quyền đã phổ biến, tuyên truyền Chỉ thị số 35-CT/TW đến công chức, viên chức, người lao động và nhân dân với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Toàn tỉnh tổ chức 1.149 cuộc hội nghị, tập huấn có 59.289 lượt đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham dự (trong đảng có hơn 97% đảng viên tiếp thu, quán triệt); 113 lớp tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, có 7.497 lượt người tham dự; biên soạn và phát hành 44.000 tài liệu (20.000 tờ gấp Luật Tiếp công dân, 3.000 tờ rơi, 21.000 đề cương hướng dẫn Luật Khiếu nại, tố cáo) đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Đồng chí Dương Thanh Bình, Uỷ viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức, kiểm tra, nội chính (ảnh TQV)

Cùng với việc triển khai, quán triệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1145a-CV/TU, ngày 23-6-2014 và Kế hoạch 96-KH/TU, ngày 19-11-2014 để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW trong toàn Đảng bộ tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị ban hành 110 văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành: Quyết định số 244/QĐ-UBND, ngày 12-02-2015 về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Luật Tiếp công dân; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 24-4-2017 về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 10-4-2017 về thực hiện tiếp công dân phục vụ các kỳ họp của Trung ương và địa phương; Công văn số 3897/UBND-NC, ngày 24-5-2018 về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân...; phân công trách nhiệm của cơ quan chức năng trong giải quyết khiếu nại, tố cáo trên các lĩnh vực phụ trách; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo, khắc phục kịp thời những thiếu sót, tồn tại.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Thanh tra tỉnh; trong đó, có nội dung tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài. Ban Tiếp công dân tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình phối hợp tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác phối hợp tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Qua phối hợp, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã nâng cao trách nhiệm trong việc chủ trì, phối hợp tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; hạn chế việc chuyển đơn lòng vòng không rõ trách nhiệm, nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài đã được giải quyết dứt điểm, điển hình như các vụ: Khiếu kiện của các hộ dân liên quan đến triển khai Dự án Cầu Đầm Cùng, huyện Cái Nước; 29 hộ khiếu nại đòi lại đất Tỉnh đội; 63 hộ khiếu nại đồi lại đất khu hành chính huyện Ngọc Hiển,…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy quyết định thành lập 02 đoàn kiểm tra, đôn đốc, trực tiếp làm việc tại 10 đơn vị địa phương (gồm 08/09 huyện, thành phố: Đầm Dơi, Cái Nước, Phú Tân, Năm Căn, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, Thới Bình và thành phố Cà Mau và 02 Sở: Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo. Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 07/NQ-HĐND, ngày 07-7-2017 về thành lập Đoàn giám sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh; thực hiện 06 cuộc giám sát chuyên đề về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp, đại biểu Hội đồng nhân dân đã thực hiện quyền chất vấn liên quan đến công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ (người ngồi giữa) dẫn đầu Đoàn kiểm tra làm việc tại Ban cán sự đảng Toà án nhân dân tỉnh (ảnh TQV)

Toàn tỉnh tiến hành 111 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo tại 392 đơn vị. Nội dung thanh tra tập trung vào việc xem xét trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, trình tự giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo. Qua thanh tra, phát hiện 77/392 đơn vị có vi phạm (như: Không mở sổ sách theo dõi nội dung tiếp công dân, trình tự giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo chưa đúng theo quy định…), kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 51 tổ chức và 97 cá nhân.

Qua kiểm tra, giám sát, thanh tra đã kiến nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo như: Ban hành văn bản cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Kế hoạch số 96-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xây dựng Quy chế tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân; rà soát và giải quyết các vụ việc khiếu kiện phưc tạp, kèo dài…

Thực hiện Luật Tiếp công dân và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Ban Tiếp công dân thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, thành phố được thành lập; phân công lãnh đạo văn phòng Ủy ban nhân dân trực tiếp phụ trách và bố trí cán bộ chuyên trách tiếp công dân tại trụ sở ban tiếp công dân. Ban Tiếp công dân tỉnh và huyện, thành phố được bố trí trụ sở riêng; niêm yết đầy đủ nội quy tiếp công dân, các quy định về trách nhiệm của cán bộ tiếp công dân, quyền và nghĩa vụ của công dân tại nơi tiếp công dân. Các cơ quan, đơn vị đều bố trí địa điểm tiếp công dân tại trụ sở làm việc.

Đội ngũ cán bộ tiếp công dân được củng cố, kiện toàn, được quan tâm bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ; bố trí, phân công cán bộ có năng lực, kinh nghiệm tiếp công dân. Cơ sở vật chất phục vụ công tác tiếp công dân được quan tâm đầu tư và cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Các cấp ủy tăng cường lãnh đạo cơ quan thông tin đại chúng trong việc định hướng thông tin và chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời cung cấp thông tin về tình hình, kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Các cơ quan thông tin đại chúng đăng tải, phản ánh kịp thời, chính xác, trung thực, khách quan những thông tin liên quan, góp phần định hướng dư luận xã hội và hỗ trợ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo với nhiều hình thức như: Xây dựng trang thông tin, báo in, báo điện tử; chuyên mục phát thanh - truyền hình… Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân, nhất là quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, công tác tiếp công dân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp và các sở, ban, ngành tỉnh đã tiếp thường xuyên 12.943 cuộc, 16.901 lượt người thuộc 7.373 vụ việc, có 136 đoàn đông người (với 1.484 người). Nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị chủ yếu là tranh chấp đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, khiếu nại quyết định hành chính và các vấn đề liên quan đến chính sách xã hội...

Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp đã tiếp 1.107 cuộc, 1.713 lượt người thuộc 546 vụ việc, có 21 đoàn đông người (với 287 lượt người). Nội dung phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo chủ yếu là lĩnh vực tranh chấp đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, khiếu nại quyết định hành chính…

Các cơ quan tư pháp đã tiếp 2.242 cuộc, 2.336 lượt người. Nội dung phản ánh, kiến nghị, khiếu nại về tiến độ, kết quả điều tra, xử lý án và thi hành án; tố cáo, phản ánh cán bộ có tiêu cực trong giải quyết án...

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp và sở, ban, ngành tỉnh giải quyết 2.583 vụ việc; trong đó, 2.385 vụ việc khiếu nại và 198 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền. Kết quả, đã giải quyết 2.365/2.385 vụ việc khiếu nại (tỷ lệ 99,16%) và 185/198 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền (tỷ lệ 93,43%). Có 46 vụ khiếu kiện tồn đọng, kéo dài đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết khiếu nại lần hai; 13 vụ việc đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ kết luận và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết. Nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, như: Bồi thường thu hồi đất giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án; khiếu nại đòi lại đất, tranh chấp đất đai trong nhân dân qua các thời kỳ; tố cáo cán bộ, công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái trong quản lý, sử dụng đất đai, một số trường hợp do khiếu nại không thành nên chuyển sang tố cáo.

Các cơ quan tư pháp đã giải quyết 992 vụ việc; trong đó, 918 vụ việc khiếu nại và 74 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền. Kết quả, đã giải quyết 916/918 vụ việc khiếu nại (tỷ lệ 99,78%) và 74/74 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền (tỷ lệ 100%). Nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu về tiến độ, kết quả điều tra, xử lý án và cưỡng chế thi hành án; tố cáo, phản ánh cán bộ cơ quan tư pháp tiêu cực trong giải quyết án.

Nhìn chung, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng với sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo sau 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân còn diễn biến khá phức tạp. Một số vụ việc đã được giải quyết nhưng công dân không đồng ý, tiếp tục khiếu nại với thái độ bức xúc, gay gắt, tập trung nhiều ở lĩnh vực đất đai, nhà ở, đền bù giải phóng mặt bằng…; khiếu kiện liên quan đến đất cơ sở tôn giáo còn diễn ra và chưa được giải quyết dứt điểm (như vụ tranh chấp đất Chùa Phước Âm, huyện Thới Bình); có bản án dân sự có hiệu lực thi hành đến nay hơn 23 năm nhưng vẫn chưa được thi hành dứt điểm (vụ căn nhà số 25, đường Trưng Trắc, Phường 2, thành phố Cà Mau); khiếu kiện đông người, vượt cấp còn diễn ra và tiềm ẩn nguy cơ trở thành “điểm nóng” gây phức tạp về an ninh, trật tự (vụ các hộ dân bị cháy chợ năm 2001 tại thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn; vụ khiếu kiện đất rừng tại xã Khánh Thuận, huyện U Minh).

Trong thời gian tới, để phát huy hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tiếp tục chỉ đạo quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện nghiêm túc Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Chủ động nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo; thường xuyên rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo, đông người, phức tạp, kéo dài để giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết dứt điểm. Phát huy hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đặc biệt quan tâm thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; việc quản lý, sử dụng đất, quản lý tài chính, ngân sách, thực hiện chế độ, chính sách xã hội, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư… để kịp thời khắc phục yếu kém trong quản lý, hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo. Củng cố, kiện toàn tổ chức tiếp công dân theo Luật Tiếp công dân; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trịnh Quốc Vương