Sau khi tiếp thu Chỉ thị số 33-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai, quán triệt đến các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp tỉnh, ban thường vụ huyện ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Tỉnh ủy. Các cấp ủy đảng, chính quyền tổ chức thực hiện đồng bộ Chỉ thị số 33-CT/TW cho cán bộ chủ chốt và chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân triển khai quán triệt đến 100% các Chi bộ, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh. Qua đó, đã phát huy tính tự giác, trung thực và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc kê khai tài sản; phát huy vai trò trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản. Xác định việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản là tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu. Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW kịp thời, đúng quy định và phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Xác định minh bạch, trung thực trong kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập là giải pháp quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 08-QĐ/TU, ngày 26/7/2017 về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Các cấp ủy, tổ chức đảng căn cứ Quy định này ban hành quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản đối với cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp mình quản lý.

 

Đoàn công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị 33/CT/TW

Trong giai đoạn 2014-2018, các cơ quan chức năng đã tổ chức thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 114 cuộc đối với 367 cơ quan, tổ chức, đơn vị. Qua thanh tra phát hiện 72 cơ quan, tổ chức, đơn vị có sai phạm trong việc kê khai tài sản, thu nhập. Nội dung sai phạm chủ yếu kê khai không đúng mẫu quy định, chưa rõ ràng tài sản phát sinh, không khai đúng nhóm tài sản (nhiều xe máy cộng lại có giá trị hơn 50 triệu đồng; nhà ở đất ở, xe mua trả góp qua ngân hàng… chưa kê khai).

Các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra, đôn đốc việc thực hiện kê khai, công khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập các Đoàn kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW; Nghị định số 78/2013/NĐ-CP và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP đối với các cấp ủy, tổ chức đảng. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp nhận, giám sát các Bản kê khai tài sản, thu nhập của các cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp quản lý và phối hợp quản lý. Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp các ngành có liên quan tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng làm tốt công tác hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản…

Nhìn chung, việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản được thực hiện nghiêm túc theo Chỉ thị số 33-CT/TW, Nghị định số 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ. Việc kê khai tài sản đã được chỉ đạo liên tục hàng năm, quy trình cơ bản thực hiện đúng quy định.

Tuy nhiên, công tác triển khai, quán triệt Chỉ thị 33-CT/W và các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước quy định về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản ở một số đơn vị chưa đáp ứng được yêu cầu; việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập ở một số cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa thật sự cụ thể, còn mang tính hình thức; công tác kiểm tra, xác minh bản khai tài sản, thu nhập chưa được tiến hành thường xuyên, chưa thật sự kiểm soát được tài sản của đối tượng thuộc diện kê khai, chưa phát hiện được trường hợp kê khai không trung thực; một số ít cấp ủy đảng, chính quyền xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW chưa thật cụ thể và sát với tình hình thực tế, quá trình thực hiện từng lúc thiếu kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở. Trách nhiệm của một số người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa cao, chưa quan tâm đúng mức đến việc hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kê khai, công khai bản kê khai, xác minh, kết luận và xử lý vi phạm về minh bạch tài sản, thu nhập; nhận thức của một số cán bộ, đảng viên về việc kê khai tài sản, thu nhập còn chung chung, chưa hiểu rõ, chi tiết về nội dung, cách thức, thời gian, thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập. Một số cá nhân, đơn vị gặp khó khăn trong việc kê khai những tài sản khó xác định được giá trị tài sản, tài sản chung, riêng, khó tách bạch.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 33-CT/TW, thời gian tới cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 33-CT/TW và các văn bản pháp luật có liên quan về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. Xác định việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản là giải pháp quan trọng trong phòng ngừa tham nhũng; là tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy đảng, chính quyền và người đứng đầu. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện tốt Chỉ thị số 33-CT/TW và các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về kê khai và minh bạch tài sản, thu nhập, nhằm nâng cao nhận thức, phát huy tính tự giác, trung thực và ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

 

Đoàn công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị 33/CT/TW

Thực hiện nghiêm túc việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai phải kê khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng, đúng thời hạn các thông tin về số lượng, giá trị tài sản, thu nhập và những biến động về tài sản, thu nhập phải kê khai. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thực hiện công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức đúng theo quy định, vị trí công khai bằng hình thức niêm yết phải đảm bảo an toàn, đủ điều kiện để mọi người trong cơ quan, tổ chức, đơn vị có thể xem các bản kê khai.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai tài sản; làm tốt công tác kiểm tra, xác minh tài sản theo phân cấp quản lý cán bộ khi có đơn, thư tố cáo hoặc phục vụ cho việc bầu cử, bổ nhiệm và khi phát hiện người thuộc diện phải kê khai có hành vi tham nhũng.

Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra tính phù hợp của Bản kê khai tài sản, thu nhập hàng năm thuộc diện Trung ương và cấp ủy các cấp quản lý.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc chấp hành công tác phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị. Tăng cường trách nhiệm của Thủ tưởng cơ quan, đơn vị, chỉ đạo việc tự kiểm tra bản kê khai tại cơ quan, đơn vị để việc kê khai được tốt hơn và chính xác về tài sản phải kê khai. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có sai phạm trong việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập.

Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 78/2013/NĐ-CP, ngày 17/7/2013 về minh bạch tài sản, thu nhập cho phù hợp với Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu về tài sản của người có chức vụ, quyền hạn.

                                            Cao Hồng Đặng