Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Chủ trì Hội nghị gồm có: đồng chí Huỳnh Thị Thanh Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Hồ Xuân Việt, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Theo Báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Năm 2019, ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong tỉnh có khối lượng công việc rất lớn, trong đó có nhiều công việc mới, khó, nhạy cảm, nhưng với tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động, toàn ngành đã bám sát nghị quyết, chương trình, kế hoạch, tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó, có một số kết quả nổi bật sau:

Tham mưu tổ chức triển khai quyết liệt, tích cực, toàn diện, có hiệu quả các nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ và các quy định về nêu gương; nhất là việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động đã mang lại hiệu quả rõ nét, thiết thực.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu, rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và thẩm định quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và sở ngành tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020; 2016-2021 đáp ứng yêu cầu.

Tham mưu, thực hiện công tác tự kiểm tra, rà soát, kịp thời chấn chỉnh và xử lý những sai sót, vi phạm về công tác cán bộ theo Kết luận số 48-KL/TW, ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư. Thực hiện kịp thời, đúng chế độ chính sách đối với cán bộ đương chức, nghỉ hưu, nghỉ công tác và người có công,… Tham mưu, kịp thời và phối hợp Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh tổ chức khám bệnh định kỳ cho cán bộ.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm chỉ đạo và đạt được một số kết quả tích cực. Tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện các giải pháp về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên theo Kết luận số 38-KL/TW của Bộ Chính trị; hướng dẫn chuyển giao, sắp xếp tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ở các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng” đã đi vào thực chất. Công tác xây dựng nội bộ Ngành đạt được những kết quả tích cực.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tổ chức xây dựng đảng vẫn còn những hạn chế, tồn tại như:

Việc theo dõi, nắm tình hình cơ sở có lúc chưa sâu sát; một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa chủ động thực hiện tốt Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Trung ương; việc chỉ đạo thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị chưa quyết liệt. Một số cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị báo cáo chưa đầy đủ hồ sơ, thủ tục về công tác cán bộ, chính sách cán bộ; công tác quản lý đảng viên ở một số đảng bộ, nhất là ở cơ sở chưa tốt; công tác phát triển đảng viên chưa đạt yêu cầu.

Theo Báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: năm 2019, công tác tham mưu cho cấp ủy triển khai, quán triệt, cụ thể hóa và sơ kết, tổng kết các chủ trương, nghị quyết, quy định, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát kịp thời, đúng tiến độ, nhất là các Nghị quyết Trung ương 8,10,11 (khóa XII); Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương; Kế hoạch số 126-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quy định số 179-QĐ/TW, ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ.

Chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên; thực hiện hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nội dung kiểm tra, giám sát ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực, những vấn đề phức tạp, dễ phát sinh tiêu cực. Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra tài chính đảng... Xử lý kỷ luật đảng đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy trình, xử lý nghiêm minh các sai phạm. Kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát còn một số tồn tại, hạn chế đó là:

Một số ít cấp ủy, ủy ban kiểm tra xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát có nội dung chưa sát tình hình địa phương, đơn vị; thực hiện kiểm tra, giám sát có mặt giảm so với năm trước.

Ủy ban kiểm tra ở một vài nơi chưa chủ động tham mưu cho cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát có mặt còn chậm, chất lượng chưa cao; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm còn ít. Thực hiện quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với cơ quan, đơn vị có lúc chưa chặt chẽ.

Đồng chí Nguyễn Minh Phụng báo cáo công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020  Ban Nội chính Tỉnh ủy (ảnh NTN)

Theo Báo cáo của Ban Nội chính Tỉnh ủy: năm 2019 nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, các giải pháp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được triển khai thực hiện tốt, nhất là chỉ đạo, thực hiện tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện. Công tác thanh tra và xử lý sau thanh tra được đẩy mạnh, kịp thời phát hiện, kiến nghị chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi sai phạm. Tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân theo quy định; tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy bước đầu được triển khai thực hiện. Giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được tăng cường; các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài tiếp tục được rà soát, giải quyết hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Các phương hướng, nhiệm vụ cải cách tư pháp theo “Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020” được triển khai thực hiện đạt kết quả quan trọng. Tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp đã được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chất lượng điều tra, truy tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, xét xử và bổ trợ tư pháp được nâng lên.

Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được tập trung đẩy mạnh. Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp tốt với các ngành tham mưu, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thống nhất chủ trương, đường lối xử lý với 04 vụ án, 11 vụ việc; kịp thời phát hiện và chỉ đạo xử lý nhiều vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng, nhất là tình trạng “tham nhũng vặt”. Các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án được Thường trực Tỉnh ủy phân công, theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo giải quyết năm 2019, đến nay đã giải quyết 10 vụ (dứt điểm 07 vụ, đã xét xử sơ thẩm, án có kháng cáo 03 vụ); các vụ còn lại đang được các cơ quan tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết. Đạt kết quả cao trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch thi đua chuyên đề giai đoạn 2019-2020 của Ban Nội chính Trung ương với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và tham mưu xử lý các vụ án tham nhũng, các hành vi “tham nhũng vặt” xảy ra trên địa bàn”.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp còn một số hạn chế như Báo cáo đã nêu. Nhất là một số loại tội phạm, vi phạm còn diễn biến phức tạp; chất lượng một số hoạt động tư pháp và bổ trợ tư pháp còn hạn chế; còn 10 vụ án được Thường trực Tỉnh ủy phân công theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc giải quyết năm 2019 chưa giải quyết dứt điểm; tình hình tham nhũng từng lúc, từng nơi còn diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng “tham nhũng vặt” vẫn còn xảy ra; tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng vẫn còn thấp.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá, trong năm 2019 03 cơ quan đã chủ động, hoàn thành tốt vai trò tham mưu đối với Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tạo được chuyển biến tích cực trên các mặt công tác. Công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất có chiều sâu, đảm bảo kịp thời, hiệu quả và khá toàn diện; công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát được thực hiện đúng kế hoạch, từng bước phát huy chất lượng, hiệu quả; công tác thẩm định, tham gia công tác cán bộ được chặt chẽ, có chất lượng. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí nhiệt liệt biểu dương những kết quả đạt được của Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra và Ban Nội chính Tỉnh ủy trong năm qua.

Đồng chí Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí đánh giá, năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 75 năm Ngày thành lập nước; 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Ngày truyền thống Đảng bộ quân dân tỉnh Cà Mau… Đặc biệt là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Lợi dụng tình hình này, các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị ráo riết thực hiện âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tạo điều kiện, nhân tố chống phá ngay từ bên trong ngày càng tinh vi, nguy hiểm. .. sẽ tác động nhiều mặt đến đời sống xã hội; trong đó, nhiệm vụ đặt ra cho công tác tổ chức, xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp nói chung và từng cơ quan, từng cán bộ, đảng viên làm công tác này là rất nặng nề. Vì vậy, trước tiên đồng chí đề nghị 03 đơn vị nghiêm túc nhìn nhận, rút kinh nghiệm sâu sắc những hạn chế khuyết điểm trong thời gian qua; kiên quyết khắc phục, nỗ lực phấn đấu cao hơn, tạo ra sự chuyển biến mới trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Về phương hướng, nhiệm vụ của từng ngành trong năm 2020, đồng chí cơ bản tán thành các nội dung nêu trong dự thảo Báo cáo, lưu ý thêm một số ý như sau:

Về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Tập trung nghiên cứu tham mưu có chất lượng cao nhất cho việc chuẩn bị các nội dung phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành tổ chức đại hội đảng bộ các cấp.

Tiếp tục rà soát quy hoạch cấp ủy các cấp, chủ động tham mưu điều động, luân chuyển bố trí cán bộ gắn với công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhất là việc bố trí chức danh người đứng đầu, các chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026; phải đặc biệt coi trọng việc nâng cao chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những hoạt động chống phá công tác nhân sự của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị, nhất là việc chống phá từ trong nội bộ.

Kiên quyết, kiên trì thực hiện hiệu quả hơn nữa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương; có giải pháp phù hợp để thực hiện hiệu quả việc nêu gương, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng, đưa việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên và tăng cường giám sát việc thực hiện.

Tiếp tục đẩy mạnh kiện toàn, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với tình hình thực tế. Trong quá trình thực hiện cần làm tốt công tác tư tưởng, giải quyết chế độ chính sách đối với các đối tượng chịu tác động trực tiếp bởi việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Tham mưu kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2019 theo Quy định số 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và các văn bản có liên quan; kiểm điểm, đánh giá phải đúng thực chất.

Đẩy mạnh các giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ; chỉ đạo công tác phát triển đảng viên, quan tâm công tác quản lý đảng viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Về công tác kiểm tra, giám sát

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Tích cực, chủ động và đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phù hợp, hiệu quả.

Tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc Chương trình kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chương trình kiểm tra, giám sát của ban thường vụ cấp ủy năm 2020, nhất là kiểm tra về công tác cán bộ, kê khai tài sản, thu nhập, công tác chỉ đạo chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiếp tục triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, hướng dẫn của Đảng, của cấp ủy cấp trên và cấp mình về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng sâu rộng đến cán bộ, đảng viên. Thường xuyên chỉ đạo cấp ủy cấp dưới, ủy ban kiểm tra thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng.

Cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm túc công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra; quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy ủy ban kiểm tra các cấp xứng tầm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; không ngừng đổi mới phương pháp làm việc của cán bộ kiểm tra để đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ mới.  

Về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

Dự báo năm 2020, tình hình còn không ít những khó khăn, thách thức đòi hỏi các ngành trong khối nội chính phải hết sức cảnh giác và có ý thức chủ động. Tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng dự báo, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Phân công theo dõi, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải quyết các vụ việc, vụ án nghiêm trọng phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu, quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ cải cách tư pháp nêu trong Nghị quyết số 49-NQ/TW và Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị.

Tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy phân công theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng; rà soát, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án; trao đổi, thống nhất quan điểm giải quyết dứt điểm các vụ việc, vụ án tồn đọng, kéo dài, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm và các vụ án tham nhũng.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng.

Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, giám sát các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng".

Kịp thời tham mưu cụ thể hoá chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng phù hợp với địa phương; làm tốt hơn nữa công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát. Phối hợp với Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu, giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm về lĩnh vực công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng; nâng cao hiệu quả công tác thẩm định, thẩm tra về lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng của các ngành có liên quan trước khi trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tăng cường công tác phối hợp và triển khai, thực hiện tốt những nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy thay mặt toàn thể cán bộ, công chức 3 đơn vị, chân thành cám ơn sự quan tâm sâu sát của Tỉnh ủy và cá nhân của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đối với các mặt công tác của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy và tiếp thu những chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Đồng chí đề nghị 03 cơ quan nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, hoàn chỉnh, bổ sung vào các dự thảo văn bản và tổ chức thực hiện đạt được kết quả tốt nhất, hoàn thành tốt các mặt công tác trong năm 2020.

Nguyễn Thanh Nguyên