Trong thời gian qua việc vận dụng sáng kiến, giải pháp công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đạt hiệu quả cao trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao. Cụ thể:

Trong công tác Văn phòng đã tổ chức triển khai “ Giải pháp công tác tham ưu xây dựng Đề án vị trí việc làm Ban nội chính Tỉnh ủy theo Hướng dẫn số 04-HD/BTCTW; “Giải pháp áp dụng công nghệ thông tin nâng cao tính hiệu quả trong quản lý văn bản”. Qua tổ chức thực hiện, văn bản phát hành đều đảm bảo nội dung, đúng thể thức, đúng thẩm quyền, thời gian theo quy định. Kết quả tiếp nhận xử lý 2.630 văn bản đến (gửi qua hệ thống VIC 466 văn bản), phát hành 338 văn bản đi đến đúng địa điểm, đảm bảo an toàn, bảo mật theo quy định hiện hành; phục vụ kịp thời cho việc lãnh đạo, quản lý điều hành công việc trong thực hiện chức năng, nhiệm cơ quan. Trong công tác tham mưu tổng hợp, chủ trì phối hợp 02 phòng chuyên môn, bám sát văn bản chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kịp thời, đúng thời gian quy định; thực hiện tốt việc soạn thảo báo cáo định kỳ (tuần, tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, tổng kết năm) và các báo cáo chuyên đề, đột xuất đảm bảo nội dung, chất lượng và thời gian.

Trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tổ chức triển khai “Giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu, thống nhất quan điểm, đề xuất định hướng giải quyết vụ việc vụ án” ; “Giải pháp nâng cao chất lượng theo dõi, đôn đốc giải quyết các vụ án, vụ việc được giao năm 2018”; “Giải pháp tăng cường công tác hướng dẫn, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng”. Qua tổ chức thực hiện, công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng kịp thời; các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tiếp tục được tập trung, đẩy mạnh. Công tác thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng ngày càng được nâng lên và phát huy hiệu quả, đề xuất tham mưu phối hợp tổ chức họp giao ban các cơ quan nội chính định kỳ hằng quý và họp các cơ quan tiến hành tố tụng với các cơ quan liên quan hằng tháng để đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm đã có hiệu quả khá rõ nét. Công tác chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc giải quyết các vụ án, vụ việc Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phân công năm 2018, các vụ án, vụ việc khác còn tồn đọng và mới phát sinh được quan tâm đẩy mạnh.

Đặc biệt, trong công tác lãnh đạo, điều hành tổ chức triển khai “Giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 04-KH/BNCTW của Ban Nội chính Trung ương về thi đua chuyên đề”; “Giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu, thống nhất quan điểm, đề xuất định hướng giải quyết vụ việc vụ án” qua tổ chức triển khai thực hiện Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu, xử lý 31 vụ án, vụ việc về nội chính, tham nhũng nghiêm trọng phức tạp, dư luận quan tâm; chủ trì thống nhất quan điểm, đề xuất định hướng xử lý 10 vụ việc, vụ án theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và đề nghị của cơ quan, địa phương; qua bình xét thi đua, tập thể đã nhất trí (100%) đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận: Đơn vị và chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Công đoàn đạt “trong sạch vững mạnh”; điểm nỗi bật là Ban Nội chính Tỉnh uỷ Cà Mau vinh dự được bình chọn tặng Cờ Thi đua của Ban Nội chính Trung ương trong công tác thi đua Chuyên đề: “tham mưu cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo xử lý có hiệu quả các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm về nội chính, tham nhũng”.

Tại Hội nghị tổng kết thi đua chuyên đề các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Nam, Ban Nội chính Tỉnh uỷ Cà Mau vinh dự được bình chọn tặng Cờ Thi đua của Ban Nội chính Trung ương


Tại Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019, tập thể lãnh đạo Ban cùng  Hội đồng sáng kiến cơ quan tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức và người lao động tiếp tục cải tiến, áp dụng các giải pháp mới để hòan thành xuất sắc nhiệm vụ chung được giao