Tất cán bộ, công chức và người lao động đều nêu cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong của cán bộ, đảng viên giữ vững bản lĩnh chính trị; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; có có lối sống khiêm tốn, giản dị... góp phần xây dựng Chi bộ, cơ quan và các tổ chức đoàn thể của đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

     (Công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy tham gia ý kiến tại cuộc họp)

Kết quả một năm thực hiện, qua bình xét thi đua, tập thể đã nhất trí (100%) đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận: Đơn vị và chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Công đoàn đạt “trong sạch vững mạnh”.

Đạt được kết quả trên, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07-01-2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 02-02-2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09-01-2015 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Chỉ thị số 08/CT-UBND, ngày 05-6-2015 và Kế hoạch số 30/KH-UBND, ngày 17-6-2015 của Ủy bân nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP; Kế hoạch số 47-KH/BCĐ, ngày 10-9-2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện QCDC cơ sở về kiểm tra việc thực hiện QCDC cơ sở năm 2018.

Ngay từ đầu năm đơn vị đã xây dựng Kế hoạch và phát động cán bộ, đảng viên cam kết thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai, hướng dẫn cho cán bộ, công chức, người lao động viết bản đăng ký gương mẫu chấp hành pháp luật về an toàn giao thông năm 2018, có 18/18 cán bộ, công chức, người lao động đăng ký, đảm bảo nội dung và đúng thời gian quy định; triển khai đăng ký các hình thức thi đua - khen thưởng năm 2018.

Những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của công chức, người lao động đều được đưa ra thảo luận lấy ý kiến tập thể trước khi quyết định, nhất là đối với các khoản sử dụng kinh phí được giao; thực hiện nghiêm, có hiệu quả Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật phòng, chống tham nhũng bằng việc đảm bảo quản lý, sử dụng tiền, tài sản Nhà nước đúng mục đích, định mức, tiêu chuẩn quy định và Quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan.

(Tập thể Ban Nội chính Tỉnh ủy nêu cao tinh thần thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay)

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, để QCDC trong cơ quan thật sự có chiều sâu góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy đề ra nhiệm vụ:

Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Ban và sự phối hợp giữa lãnh đạo Ban với tổ chức Công đoàn trong việc triển khai, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

Tiếp tục phát huy quyền làm chủ, trách nhiệm của công chức, người lao động, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ cơ quan và trách nhiệm của từng cá nhân, trước hết là vai trò lãnh đạo của lãnh đạo Ban. Tiếp tục phát huy mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo Ban với Chi bộ, Công đoàn cơ quan trong thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thường xuyên tiến hành kiểm tra, tự kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở nhằm chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót của công chức, người lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao.

 Thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tăng cường và mở rộng những công việc để công chức, người lao động biết, tham gia ý kiến, nhất là lĩnh vực thuộc về quyền lợi của công chức, người lao động.

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức theo quy hoạch; động viên cán bộ, công chức tự học tập nâng cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ.

                                                                                                              Nguyễn Hưng