Tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-5-2012 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khoá X về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” và Kế hoạch số 34-KH/TU, ngày 01-8-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Kết luận nêu trên đối với Ban cán sự đảng Toà án nhân dân tỉnh (BCSĐTAND tỉnh).

Chủ trì cuộc làm việc, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn kiểm tra; các thành viên trong Đoàn cùng tham dự; tiếp, làm việc với Đoàn kiểm tra, BCSĐTAND tỉnh có mặt 04/04 đồng chí.

 

Đồng chí Hà Thanh Hùng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh trình bày Báo cáo tại buổi làm việc (Ảnh TQV)

Tại buổi làm việc, đồng chí Hà Thanh Hùng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh báo cáo khái quát về tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngảy 25-5-2012 của Ban Chấp hành Trung ương về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khoá X về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” và Kế hoạch số 34-KH/TU, ngày 01-8-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW; Kế hoạch số 47-KH/TU, ngày 04-5-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW.

Trong niên độ kiểm tra (từ 01-01-2016 đến 31-12-2018), BCSĐTAND tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai, quán triệt kịp thời các kết luận của Trung ương, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đến toàn thể công chức và người lao động TAND hai cấp. Đồng thời, ban hành văn bản, cụ thể hoá chỉ đạo về việc nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, khắc phục những hạn chế, tiêu cực. Trong chương trình sinh hoạt của Ban cán sự đảng, Đảng bộ, Chi bộ đều có đưa vào nội dung phòng, chống tham nhũng, lãng phí và đây cũng là tiêu chí để đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm.

Kết quả triển khai, quán triệt, nhận thức cán bộ, công chức và người lao động ngành TAND hai cấp được nâng lên; ý thức trong việc rèn luyện, tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống có nhiều chuyển biến; tính tiền phong, gương mẫu trong công tác và cuộc sống, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí tiếp tục được phát huy.

BCSĐTAND tỉnh luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Các cấp uỷ đảng, cán bộ, đảng viên TAND hai cấp phát huy tinh thần sáng tạo, đoàn kết thống nhất xây dựng tổ chức, cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, gương mẫu đi đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Trong sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt chuyên đề đều lồng ghép các nội dung về phòng, chống tham nhũng, lãng phí triển khai đến đảng viên, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần thái độ phục vụ Nhân dân; nhiều giải pháp kiểm tra, quản lý công chức và người lao động, nhắc nhở, răn đe hành vi vi phạm, xử lý những trường hợp vi phạm được đề ra và thực hiện nghiêm, qua đó nhằm khắc phục những biểu hiện tiêu cực, gây khó khăn đối với đương sự và những người đến liên hệ làm việc, tham gia tố tụng.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra cán bộ, đảng viên; thực hiện công tác cán bộ luôn được tăng cường và đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, đảm bảo kế hoạch.

Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhóm giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí mang lại hiệu quả tích cực. Việc xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; Quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức luôn được quan tâm, chỉ đạo thực hiện; các quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý tài chính, sử dụng biên chế và giao khoán kinh phí quản lý hành chính; minh bạch tài sản, thu nhập gắn với thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản đảm bảo đúng quy định.

Việc phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí và thu hồi tài sản tham nhũng luôn được tăng cường và đảm bảo tính nghiêm minh. Duy trì nghiêm công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tham nhũng, tiêu cực. Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện thường xuyên, nhất là công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, thu, chi tài chính đối với Tòa án hai cấp. Công tác xét xử các vụ án tham nhũng, lãng phí được Tòa án nhân dân hai cấp chỉ đạo kỳ quyết, đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử đúng theo quy định của pháp luật. Các vụ án tham nhũng, lãng phí nghiêm trọng, phức tạp dư luận xã hội quan tâm luôn được BCSĐTAND tỉnh chú trọng, thẩm phán được phân công giải quyết luôn có kế hoạch xét xử, nghiên cứu tài liệu chứng cứ, báo cáo kịp thời cho cấp uỷ nắm, theo dõi, chỉ đạo đúng theo Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07-7-2007 của Bộ Chính trị (nay là Chỉ thị số 26). Công tác thu hồi tài sản tham nhũng tại giai đoạn xét xử có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện nhiều biện pháp xử lý thu giữ, kê biên, phong tỏa tài sản…

BCSĐTAND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt nhiều kết quả quan trọng. Tổ chức, hoạt động của Ban cán sự đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục ổn định và phát huy hiệu quả.

 

Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn kiểm tra: Kết luận buổi làm việc (Ảnh TQV)

Qua báo cáo trung tâm, các ý kiến thành viên Đoàn kiểm tra đặt ra, được BCSĐTAND tỉnh giải trình, làm rõ; kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn kiểm tra đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà BCSĐTAND tỉnh đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị BCSĐTAND tỉnh cần tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt những nội dung sau:

1. Quan tâm công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ có chức danh tư pháp để đảm bảo trình độ chuyên sâu về các lĩnh vực tài chính, ngân hàng…đáp ứng yêu cầu công tác giải quyết án kinh tế, tham nhũng…

2. Tiếp tục đổi mới phương pháp, cách thức phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức toàn ngành nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, công tâm, khách quan, làm tròn trách nhiệm của người “cầm cân công lý”.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong công tác chuyên môn, kịp thời phát hiện những sai phạm, để chấn chỉnh, khắc phục.

4. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, nghiên cứu tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, sớm giải quyết dứt điểm các vụ án tham nhũng, kinh tế tồn đọng, kéo dài, dư luận quan tâm.

5. Triển khai, thực hiện công tác chuyển đổi vị trí công tác, làm tốt công tác phối hợp với cấp uỷ địa phương nhằm tranh thủ sự ủng hộ để đảm bảo việc thực hiện có hiệu quả.

Trịnh Quốc Vương