Tháng 11-2018, Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, các ban tiếp công dân huyện, thành phố và địa điểm tiếp công dân xã, phường, thị trấn đã tiếp 312 lượt, với 503 người và 05 đoàn đông người với 52 người (giảm 53 lượt, 63 người so với tháng 10-2018). Trong đó, Trụ sở Tiếp công dân tỉnh đã tiếp 64 lượt, với 112 lượt người (có 03 lượt đoàn đông người với 39 người: đoàn các hộ dân cháy chợ Năm Căn năm 2001; đoàn các hộ dân ngụ ấp 19, 21, xã Khánh Thuận, huyện U Minh); Ban tiếp công dân các huyện, thành phố Cà Mau đã tiếp 171 lượt với 198 lượt người (có 02 đoàn đông người với 13 người); địa điểm tiếp công dân cấp xã đã tiếp 177 lượt với 193 lượt người; giảm 19 lượt tiếp, 14 lượt người. Tiếp nhận 212 đơn yêu cầu, khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân, giảm 54 đơn so với tháng 10-2018; đã xử lý 193 đơn, đang xử lý 19 đơn. 

Ban Tiếp công dân tỉnh Cà Mau tiếp các hộ dân (đại diện 24 hộ) Cảng cá phường 8, thành phố Cà Mau - Ảnh VĐ

Ngoài ra, thực hiện Chương trình phối hợp số 15/CTr/PHTCD, ngày 16-12-2016, Ban Tiếp công dân tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn Phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND đã tiếp 27 lượt với 31 lượt người; nhận 70 đơn, đã xử lý 66 đơn còn lại 04 đơn đang xem xét xử lý; Văn phòng HĐND tỉnh đã ban hành 11 văn bản đôn đốc, nhắc nhở tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết, trả lời theo quy định.

                                                   Nguyễn Văn Đại