Ban Nội chính Tỉnh ủy Cà Mau phối hợp Ban Nội chính Trung ương mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2018. Hội nghị tập huấn có 252 đại biểu tham dự. Hội nghị được nghe đồng chí Phan Bá, Vụ trưởng Vụ công tác phía Nam, Ban Nội chính Trung ương báo cáo 07 chuyên đề, từ những vấn đề lý luận tổng quan về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng đến quy trình, các bước thực hiện mang tính nghiệp vụ.

         

Đ/c Phạm Anh Tuấn, UVBTVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, phát biểu bế mạc Hội nghị (ảnh HĐ)

Kết luận bế mạc Hội nghị đồng chí Phạm Anh Tuấn Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Cà Mau đánh giá:

Hội nghị làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc. Báo cáo viên quán triệt sâu sắc các chuyên đề; kết hợp giữa lý luận và thực tiễn làm sáng tỏ thêm trong quá trình truyền đạt; đại biểu thẳng thắn thảo luận đặt ra những vướng mắc từ quá trình công tác, thực tiễn để trao đổi; qua đó, các ý kiến đã được giải đáp, làm rõ và các đại biểu cũng đã đúc kết được kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới.

Nhiệm vụ đặt ra đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng thời gian tới là rất nặng nề, vì vậy yêu cầu các đồng chí đại biểu dự hội nghị lần này với cương vị là những cán bộ lãnh đạo cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc huyện uỷ, thành uỷ, các đồng chí trực tiếp làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng cần ra sức tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt, phổ biến đến cấp uỷ viên, cán bộ, công chức những người trực tiếp làm công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ được truyền đạt hôm nay; gắn với việc triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương, của Trung ương, của Tỉnh uỷ về nội chính và phòng, chống tham nhũng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Thứ hai, vận dụng tốt các kiến thức, kỹ năng đã được truyền đạt vào công tác thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Tập trung khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế đã qua, sớm đưa công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng đi vào nền nếp.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Lấy hiệu quả chỉ đạo, tham mưu, thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng làm thước đo, tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên, tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Thứ tư, tăng cường công tác nắm, dự báo sâu sát tình hình về an ninh, trật tự ở địa phương, cơ quan, đơn vị, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phòng ngừa, gắn với đẩy mạnh các biện pháp xử lý tham nhũng; chống tiêu cực, lãng phí.

Thứ năm, thường xuyên tổ chức thực hiện và phát huy hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng đảm bảo trình tự, thủ tục, các bước đã được quy định. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và xử lý khiếu nại tố cáo của công dân, hạn chế đến mức thấp nhất những vụ việc tồn đọng, kéo dài gây bức xúc trong dân. Làm tốt công tác tổng hợp báo cáo về nội chính và phòng, chống tham nhũng. Bám sát địa bàn cơ sở chủ động nắm bắt, đánh giá, tổng hợp, phân tích tình hình để tham mưu kịp thời, hiệu quả cho cấp uỷ, chính quyền. Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ huyện đối với việc xử lý các vụ việc, vụ án đảm bảo ổn định góp phần vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Ban Biên tập