Xác định nhiệm vụ tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; nên ngay từ đầu năm, Ban Nội chính Tỉnh ủy lập danh sách các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm để xin ý kiến cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét, rà soát, điều chỉnh, bổ sung vào dự thảo danh sách để Ban Nội chính Tỉnh ủy tổng hợp, trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến.

Sau khi được Thường trực Tỉnh ủy đồng ý và giao các cơ quan, đơn vị liên quan trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc giải quyết; tại cuộc họp giao ban tháng với các cơ quan nội chính, Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, phân tích, đánh giá và đề xuất, kiến nghị xử lý đối với từng vụ án, vụ việc cụ thể nhằm thống nhất quan điểm, thời gian giải quyết và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện.

Năm 2018, Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc giải quyết 14 vụ án, vụ việc về nội chính; trong đó, Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Nội chính Tỉnh ủy trực tiếp theo dõi, đôn đốc giải quyết 04 vụ; Huyện ủy U Minh 01 vụ; Huyện ủy Cái Nước 01 vụ; Ban Nội chính Tỉnh ủy phát hiện, tham mưu đề xuất xử lý 03 vụ; các cơ quan tố tụng đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, tham mưu xử lý 02 vụ và 03 vụ do Ban Nội chính Tỉnh ủy thấy cần thiết nên chủ động tham mưu xử lý. Kết quả, đã giải quyết dứt điểm 08 vụ; cơ bản giải quyết xong 01 vụ và 05 vụ có chuyển biến tích cực. Qua đó, góp phần ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và Nhà nước trong công tác nội chính; răn đe, phòng ngừa tội phạm chung; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đạt kết quả trên, Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ động tiến hành rà soát nguyên nhân, báo cáo đề xuất Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan như: Để công tác giám định tài chính kéo dài làm ảnh hướng đến tiến độ điều tra vụ án; sự phối hợp thiếu chặt chẽ giữa các cơ quan tố tụng, nhất là cấp huyện nên khi đưa vụ án ra xét xử còn trường hợp quan điểm của Hội đồng xét xử khác quan điểm của đại diện Viện kiểm sát; thẩm phán xét xử vụ án chưa nghiêm, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị địa phương; chưa nghiên cứu vụ án chặt chẽ, đánh giá chứng cứ chưa toàn diện; yêu cầu điều tra bổ sung không thật sự cần thiết; trả hồ sơ điều tra bổ sung nhiều lần...

Từ kết quả công tác tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc về nội chính của Ban Nội chính Tỉnh ủy, có thể rút ra một số kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả công tác này như sau:

1- Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Nội chính Trung ương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

2- Tổ chức thực hiện tốt các Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cơ quan khối nội chính, nhất là với các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dự luận xã hội quan tâm; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, cơ quan, đơn vị liên quan trong việc báo cáo nhanh, đột xuất để kịp thời nắm tình hình và phối hợp tham mưu xử lý các vụ án, vụ việc khi mới phát sinh từ cơ sở; kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động để ngăn chặn, phòng ngừa tội phạm.

3- Các cơ quan tố tụng và từng điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán khi được phân công giải quyết án phải phối hợp chặt chẽ ngay từ đầu để trao đổi, nắm bắt kết quả, tiến độ và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử.

4- Thực hiện tốt chế độ giao ban khối nội chính hàng tháng, quý giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cơ quan khối nội chính để chủ động nắm tình hình, đề xuất giải pháp tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả; rà soát, trao đổi thống nhất quan điểm đẩy nhanh tiến độ giải quyết dứt điểm từng vụ án, vụ việc cụ thể.

5- Trong quá trình tham mưu, đề xuất xử lý vụ án, vụ việc phải bám sát Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 07-7-2007 của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng.

6- Tích cực tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, nhắc nhở, uốn nắn, tránh để xảy ra sai phạm và nếu phát hiện sai phạm thì phải xem xét xử lý kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định của phát luật, bảo đảm không bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội.

7- Thường xuyên quán triệt, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ có chức danh tư pháp, gắn với việc thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy theo hướng chuyên môn hóa cao.

8- Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo định kỳ để kịp thời phân tích, đánh giá, rút ra kinh nghiệm nhằm phát huy ưu điểm, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm và khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân khách quan, chủ quan... nhằm kịp thời có giải pháp điều chỉnh, khắc phục.

                                                                                         Nguyễn Thành Lập