Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; văn hoá xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng lên; cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh được quan tâm chỉ đạo quyết liệt và đạt được nhiều kết quả quan trọng; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được cải thiện và tăng thứ hạng; các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2005 – 2010; 2010 – 2015; 2015 – 2020 đã được tổng kết, đánh giá toàn diện và xác định mục tiêu tổng quát giai đoạn 5 năm tiếp theo (2015 – 2020) là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp uỷ đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ, kỷ cương, tăng cường đoàn kết, đổi mới; khai thác hiệu quả tiềm năng, nguồn lực, thế mạnh của tỉnh; tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển toàn diện cả chiều rộng và chiều sâu; cải thiện môi trường đầu tư; nâng cao năng lực cạnh tranh; chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; ứng dụng khoa học công nghệ trong tất cả các ngành, lĩnh vực; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại; phấn đấu đến năm 2020, Cà Mau trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Trên cơ sở thực hiện chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh qua từng giai đoạn, qua 15 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW, ngày 24-5-2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 (NQ 48), Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh thể chế hoá thông qua xây dựng và ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm: Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau 5 năm giai đoạn 2006-2010; Quyết định 15/2009/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển bền vững tỉnh Cà Mau giai đoạn 2009-2015 và tầm nhìn đến năm 2020; Quyết định 01/2012/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau 5 năm giai đoạn 2011-2015; Quyết định 365/QĐ-UBND, ngày 07-3-2012 phê duyệt Đề án thành lập, kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2015…Các nghị quyết về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020; phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội từng năm, 5 năm…để tổ chức triển khai, thực hiện NQ 48 phù hợp với điều kiện của tỉnh, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa chính sách và hệ thống pháp luật cũng như các điều kiện đảm bảo hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật trong hoạt động chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

Các đồng chí lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị kiểm điểm tình hình kinh tế - xã hội (ảnh TQV)

Ban cán sự đảng, Uỷ ban nhân dân tỉnh luôn xác định, việc phổ biến, quán triệt NQ 48 là nhiệm vụ trọng tâm, có sức tác động tích cực trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật, tác động trực tiếp đến việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; đảm bảo thực hiện quyền con người, quyền công dân, là điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung tổ chức triển khai, thực hiện, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Quá trình tổ chức thực hiện bám sát chỉ đạo của Tỉnh uỷ để cụ thể hoá thành nhiệm vụ nhằm hướng đến việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật luôn đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch với trọng tâm là hoàn thiện thể chế điều hành nền kinh tế thị trường, đổi mới căn bản cơ chế xây dựng và thực hiện pháp luật; phát huy vai trò và hiệu lực của pháp luật để đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, xã hội, phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế, xây dựng hệ thống cơ quan nhà nước trong sạch, vững mạnh, thực hiện quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân, hướng tới xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Trên cơ sở đó, các sở, ban, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện đã tập trung triển khai thực hiện NQ 48 bảo đảm yêu cầu đề ra, tạo sự chuyển biến trong nhận thức đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần ổn định an ninh, trật tự, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đề ra nhiều giải pháp đổi mới căn bản về quy trình, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, xử lý vi phạm hành chính, công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường vai trò, trách nhiệm người đứng đầu của các cơ quan hành chính nhà nước trong nghiên cứu, thực hiện hoạt động xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, áp dụng pháp luật; hoàn thiện phương thức công bố, công khai văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo minh bạch, thông qua các hình thức: Đăng công báo, đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và tăng tải trên Công thông tin điện tử của tỉnh…

Qua 15 năm triển khai, thực  hiện NQ 48 của Bộ Chính trị, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh, công tác xây dựng pháp luật luôn được đổi mới, nâng cao chất lượng, đảm bảo khoa học, có tính khả thi; các chương trình, kế hoạch lập quy được tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu và hiệu quả; công tác kiểm tra, giám sát và xử lý văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo chặt chẽ, kịp thời; công tác tự kiểm tra, rà soát được tăng cường; việc lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn, thực thi pháp luật luôn được chú trọng; công tác áp dụng pháp luật được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Cùng với đó, Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chặt chẽ, chú trọng công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, đào tạo, sử dụng cán bộ các cơ quan làm công tác xây dựng, thực thi pháp luật. Số lượng, chất lượng  đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật của tỉnh ngày được nâng lên, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh (ảnh TQV)

Song, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật còn những khó khăn, hạn chế sau:

- Công tác phối hợp giữa một số sở, ngành trong soạn thảo, kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật còn chưa chặt chẽ; việc triển khai, thực hiện thiếu đồng bộ.

- Áp dụng và tổ chức thi hành pháp luật ở một số nơi còn lúng túng, có trường hợp để xảy ra sai sót; thực thi pháp luật trong một số lĩnh vực còn nhiều vướng mắc.

- Việc đào tạo trình độ chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật chưa được quan tâm đúng mức, chỉ đáp ứng được yêu cầu trình độ, kiến thức khoa học pháp lý, chưa nâng cao kỹ năng nghề nghiệp gắn với chức danh công việc cụ thể.

- Biên chế trong lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật, pháp chế ngành và thanh tra chuyên ngành còn thiếu so với yêu cầu; kinh phí, trang thiết bị, cơ sở vật chất chưa đáp ứng tốt yêu cầu công việc.

- Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật còn hạn chế.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh đề ra những pháp pháp trọng tâm, tiếp tục chỉ đạo thực hiện NQ 48 trong thời gian tới như sau:

- Cấp uỷ, chính quyền và các cơ quan làm công tác pháp luật xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. Hằng năm, tổ chức sơ kết, kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết những vấn đề còn bất cập; đồng thời, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện.

- Xây dựng chiến lược đào tạo cán bộ làm công tác pháp luật; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, giáo dục ý thức pháp luật cho cán bộ, công chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện làm việc đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

- Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan pháp luật, các ngành, các cấp trong việc thực thi pháp luật tại địa phương.

Trịnh Quốc Vương